KatelynKarel’s Profile Photo

KatelynKarel

F –29
Fort Smith, Arkansas
United States


 

Comments on this car 1 of 1

Read comments on this car

DriftHappy’s Profile Photo
DriftHappy
Dec 15, 2008 at 10:09 am
I spy a pretty shark-eye!!!
 
 

view more

1997 Nissan 240SX (Kouki)

Last updated Feb 9, 2008  

Photo of a 1997 Nissan 240SX (Kouki)

Browse Related Cars: 240sx, kouki, s14, s13, nissan

Photo Albums and Videos 1 of 1

has no car videos.